• Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта www.active-imoti.com и предоставяните чрез него услуги

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между АБВ България ЕООД, ЕИК 200594067, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище,ул.Раковски 75 и лицата ПОЛЗВАТЕЛИ на услугите на сайта www.active-imoti.com.

www.active-imoti.com е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. www.active-imoti.com е собственост на АБВ България ЕООД. В настоящите Общи условия АБВ България ЕООД ще бъде идентифицирано и със собственото си предприятие - сайта www.active-imoti.com.

Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.active-imoti.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на www.active-imoti.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

www.active-imoti.com предоставя информационен масив с електронни записи, (наричани тук и в съдържанието на сайта - оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини с акцент върху бизнеса с имоти, пазара на недвижими имоти, осъществяването на сделки с недвижими имоти, кредитиране, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на www.active-imoti.com.
Критериите, по които се търси информация за недвижими имоти, начините, по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители са част от корпоративната практика и концепция на www.active-imoti.com за предлагането на недвижими имоти в интернет. Тези практика и концепция могат да бъдат променяни и развивани по инициатива на www.active-imoti.com с оглед развитието на бизнеса с недвижими имоти.


ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация от базата данни на www.active-imoti.com, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.), лични данни на клиенти по смисъла на ЗЗЛД, както и съпътстващата информация, отразяваща концепцията на www.active-imoti.com за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, е собственост на www.active-imoti.com.
Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на www.active-imoti.com.За ползването на съдържание, обект на авторско право на трети лица, www.active-imoti.com сключва договор за предоставяне ползването на авторски права и интелектуална собственост.
При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успели да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми www.active-imoti.com, като конкретизира обекта на авторско право, представи документи за собственост върху обекта на авторско право, както и евентуална оферта за стойност на договор за ползване.
При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, www.active-imoti.com ще се съобрази с желанието на автора. 


НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в корпоративната база данни, лично от агентите на недвижими имоти и администраторите на www.active-imoti.com. Информацията постъпва от клиентите на www.active-imoti.com по повод осъществявания от компанията брокерска дейност с недвижими имоти.Част от офертите и заявките за недвижими имоти се подават online от интернет потребителите, чрез предоставените форми за подаване на обяви в сайта www.active-imoti.com.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

www.active-imoti.com предоставя възможност на заинтересовани агенции за недвижими имоти от България и чужбина и фирми, извършващи професионално посредническа и консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти, ДА ПОЛЗВАТ, РЕКЛАМИРАТ И ПРЕДЛАГАТ ОТ СВОЕ ИМЕ изложените недвижими имоти в сайта www.active-imoti.com, като за целта копират информацията на своите сайтове или ги предлагат и рекламират по други начини с цел осъществяване на сделки, при спазване на следните условия и изисквания: 

  1. www.active-imoti.com трябва да бъде уведомена от заинтересованите лица за намерението им да използват публикуваната в сайтовете информация за недвижими имоти на e-mail: activeimoti@abv.bg

  2. Офертите за недвижими имоти на сайта www.active-imoti.com могат да бъдат ползвани и предлагани само от професионални консултантски и посреднически фирми, развиващи дейност в сферата на недвижимите имоти, единствено с цел осъществяването на сделки с недвижими имоти.

  3. Отношенията, възникващи между страните в резултата на действията по т. 1 се уреждат с договор.

  4. www.active-imoti.com в никакъв случай не предоставя на лицата по т. 2 координати и лични данни на собствениците на предлаганите имоти, а само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на www.active-imoti.com и изнесена в публичната част на нейната база данни.

  5. С оглед условието по т.4, лицата по т.2 не биха могли да имат директен контакт с клиентите на www.active-imoti.com. Ако такъв контакт все пак бъде установен, www.active-imoti.com приема, че той е извън рамките на регламентираните тук отношения и не носи отговорност за отрицателни последици, които биха възникнали от такива контакти.

  6. Лицата по т.2 са длъжни да поднасят и рекламират предоставената информация актуално, точно и вярно, така както тя им е предоставена от www.active-imoti.com. Отговорност за начина, по който предоставената информация е поднесена, интерпретирана или използвана от лицата, на които е предоставена, носят самите тези лицата.

  7. С оглед спецификата на посредническата дейност при осъществяването на сделки с недвижими имоти, при използването на предоставената информация, използващите я лица не са длъжни да посочват източника, а именно сайтовете на АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

  8. Офертите на АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД не могат да бъдат използвани с цел имиджова реклама на фирмата, която ги предлага, извън контекста на основната цел - извършване на сделки с недвижими имоти. В такива случаи АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да отправи искане за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ и да изисква прекратяване на ползването и предлагането на офертите.

  9. АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да откаже да предостави своите оферти на определени лица, заявили намерения по т. 1, както и да иска от лицата, на които е предоставила възможност за ползване и реклама, да спрат предлагането на предоставените оферти, без да е необходимо да мотивира отказа си, освен ако в сключен между страните писмен договор е предвидено друго.

© 2017 Всички права запазениIzberisi.com - Система за управление на недвижими имоти - All rights reserved!!!
Top