• Необходими документи

• Документ за собственост /нотариален акт, решение за
възстановяване на правото на собствеността върху земеделски
земи, договор за доброволна делба, постановление или др.
• Скица на имота
• Данъчна оценка на имота
• Удостоверение за наличие и липса на тежести върху имота
• Удостоверение за наследници
• Удостоверение за идентичност на имот
• Разрешение от Районен съд при разпоредителна сделка с имот
на непълнолетно лице
© 2017 Всички права запазени   Created by izberisi.com
Top